KWW Gmina PLUS
Społeczna energia dla Leśnej!
Poznaj nasz program

W służbie lokalnej społeczności

Program wyborczy KWW Gmina PLUS

Poprawa jakości życia

Zdrowie, czyste środowisko, przyjazne otoczenie, aktywny tryb życia, rozwój sportu, rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych, pielęgnowanie dobrych relacji w lokalnych społecznościach poprzez działania stowarzyszeń, fundacji, zespołów sportowych – to fundamenty dobrej jakości życia.

Rozwój gospodarczy i społeczny

Rozwoju gminy nie programuje się „zza biurka”. Aktywne poszukiwanie pomysłów na zagospodarowanie niszczejących zasobów (Dolwis, Fatma itp) we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Pozyskiwanie dofinansowań oraz rozwój turystyki i produktu lokalnego idący w parze z inwestycjami w kulturę i edukację.

Sprawna i uczciwa administracja

Administracja zarządzana w duchu służby publicznej – poszukująca rozwiązań kluczowych problemów zanim zostaną zgłoszone „na piśmie”. Praca w terenie, blisko mieszkańców gminy, łatwy dostęp online do kluczowych dokumentów, jawność i przejrzystość postępowań oraz umów z podwykonawcami. Jasne zasady konkursów na publiczne stanowiska pracy. Rozwój instytucji i spółek podległych gminie.


W trosce o mieszkańców – jakość życia najważniejszym priorytetem

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przeciwdziałanie okresowym niedoborom wody – systematyczna realizacja koncepcji wodociągowania i kanalizowania gminy, zrealizowanie rozpoczętej dokumentacyjnie inwestycji w Złotnikach, rozbudowa istniejących lokalnych ujęć w Stankowicach, Szyszkowej, Miłoszowie i w Świeciu, podłączenie do oczyszczalni pominiętych rejonów w Leśnej, wdrożenie programu budowy wspólnych studni głębinowych dla sąsiadujących domów i wspólnych oczyszczalni przydomowych, odbudowa zbiorników wodnych podnoszących poziom wód gruntowych.
 • Zmniejszanie uciążliwości kopalni w Grabiszycach, doprowadzenie do realizacji rozwiązań deklarowanych przy uruchamianiu kopalni, wyegzekwowanie zgodnego z prawem funkcjonowania stacji przeładunkowej i transportu kamienia, monitoring bieżących uciążliwości, zapewnienie mieszkańcom wsparcia w realizacji zgłaszanych postulatów i wniosków zapobiegających pogarszaniu warunków bytowych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem kopalni, doprowadzenie do zmiany trasy transportu kamienia.
 • Ochrona środowiska blisko mieszkańców, opracowanie programu dofinansowania i pomocy w pozyskiwaniu dotacji z funduszy ochrony środowiska, na infrastrukturę ekologiczną dla właścicieli domów i mieszkań (centralne ogrzewanie, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, przydomowe oczyszczalnie itp).
 • Działania w kierunku stworzenia systemu melioracji użytków rolnych oraz systematycznego czyszczenia rowów melioracyjnych - zapobieganie klęskom żywiołowym i ułatwianie wykonywania zabiegów agrotechnicznych na użytkach rolnych.
 • Opracowanie kompleksowego, ekologicznego i ekonomicznie uzasadnionego sposobu zaopatrzenia budynków w Leśnej w energię cieplną np. z wykorzystaniem infrastruktury po b. Dolwisie.
 • Usprawnienie nadzoru nad drogami gminnymi, monitorowanie stanu dróg powiatowych i wojewódzkich – poprawa bezpieczeństwa na drogach, oświetlenie, oznakowania dróg, montaż progów spowalniających. Budowa dróg rolniczych i dojazdowych do nieruchomości.
 • Rozwój inicjatyw sportowych i kulturalnych, inwestycje w nowe i istniejące centra kultury i sportu – szczególnie na terenach wiejskich, przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, fundacje), zajęcia pozaszkolne dla dzieci w świetlicach wiejskich, stworzenie atrakcyjnej i cyklicznej oferty na bazie świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców, bardziej efektywne wykorzystanie obiektów OKiS – organizacje i kluby gospodarzami obiektów, a nie „wynajmującymi”. W miarę pozyskiwania środków – rozwój i poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej, pomoc dla klubów chcących wykorzystać swoją infrastrukturę dla celów komercyjnych, np. jako atrakcję turystyczną lub dla imprez kulturalnych.
 • Zmiana w zarządzaniu i funkcjonowaniu PM Synergia, wdrożenie nadzoru właścicielskiego, stworzenie warunków do rozwoju spółki, inwestycje poprawiające estetykę gminy, weryfikacja umów dotyczących cmentarzy komunalnych, wodociągów, kanalizacji, zasobów mieszkaniowych, ograniczenie marnotrawienia wody, poprawa organizacji odbioru odpadów.
 • Wypracowanie polityki senioralnej i utworzenie rady senioralnej wspierającej realizację działań adresowanych do osób starszych, stworzenie oferty kulturalno –rekreacyjnej dla ludzi starszych i samotnych, wdrożenie działań integrujących.
 • Wspomaganie programów zdrowotnych dla osób starszych finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapewnienie opieki pielęgniarskiej w weekendy, udzielanie pomocy transportowej osobom starszym w dojazdach do przychodni, usprawnienie systemu pomocy i opieki ze strony MGOPS.
 • Modyfikacja działań MGOPS zmierzająca do wykorzystania nieaktywnych zasobów pracy, prace interwencyjne, utworzenie spółdzielni socjalnej – miejsca pracy dla osób najbardziej wykluczonych z rynku pracy. Konsultowanie z mieszkańcami kierunków gminnej polityki socjalnej, efektywniejsze wykorzystanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, weryfikacja form oraz zakresu świadczeń rzeczowych i pieniężnych pod kątem ich urealnienia i dostosowania do rzeczywistych potrzeb.
 • Przebudowa mostu nad Kwisą i inne inwestycje realizowane przez publiczne podmioty zewnętrzne na terenie gminy– zapewnienie mieszkańcom rzetelnej informacji, dopilnowanie, aby zadania uwzględniały okoliczności ważne dla gminy i mieszkańców oraz aby były realizowane rytmicznie i w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
 • Zwiększenie liczby i remont istniejących placów zabaw dla dzieci, zapewnienie ich systematycznej kontroli technicznej, współdziałanie z lokalnymi organizacjami w budowie placów, konsultowanie zamiarów w tym zakresie z mieszkańcami.
 • Rewitalizacja budynków (osiedli) w Leśnej i Pobiednej zgodnie z zapisami strategii rewitalizacji, działania zwiększające liczbę mieszkań pod wynajem, podjęcie starań o pozyskanie środków w ramach programu „Mieszkanie +”, pozyskiwanie inwestorów do adaptacji budynków na mieszkania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, weryfikacja stanu technicznego i funkcjonalnego mieszkań komunalnych, wyodrębnienie realnego zasobu mieszkań socjalnych i zastępczych, systematyczna poprawa standardu mieszkań komunalnych, utworzenie w tym celu funduszu remontowego.
 • Doprowadzenie do budowy gazociągu zwłaszcza w obszarach zwartej zabudowy, współpraca z Zakładem Gazowniczym w celu gazyfikacji innych obszarów gminy np. w technologii LNG.
 • Poprawienie komunikacji publicznej, współpraca ze Świeradowem i sąsiednimi gminami w celu utworzenia wspólnej komunikacji łączącej atrakcyjne miejsca na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców.

Rozwój społeczny i gospodarczy
oparty na aktywnych mieszkańcach

 • Powołanie rady przedsiębiorców dla skoordynowania działań firm funkcjonujących na terenie gminy i we współpracy z gminą – pozyskiwanie środków na utworzenie instytucji wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Najważniejsze zadanie dla Rady Przedsiębiorców – konsultowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy, konsultowanie projektów uchwał związanych z lokalnymi podatkami, utworzenie spójnego planu zagospodarowania obiektów b. Dolwisu, b. Fatmy, współdziałanie w pozyskiwaniu dofinansowania na przebudowę / reindustrializację ze środków RPO lub centralnych (PARP, MRR itp.)
 • Rozwój turystyki z wykorzystaniem potencjału historycznego, przyrodniczego, wiedzy i pomysłowości mieszkańców oraz aktualnych trendów. Podjęcie nowych inicjatyw turystycznych np. corocznego organizowania na dużą skalę i wypromowania imprezy Nordic Walkingu, zabieganie o wznowienie chociaż okazjonalnych kolejowych połączeń pasażerskich, stworzenie dodatkowych atrakcji np. budowy małej tężni solankowej, rewitalizacja „starych” cmentarzy, podjęcie działań w celu udostępnienia sztolni dla turystów itp. Wytyczenie i utworzenie nowych, uaktualnienie i oznakowanie istniejących szlaków dla pieszych (nordic walking), dla rowerzystów (treking i szosowe), konnych – współpraca z NGO, LGD i sąsiednimi gminami, turystyczne wykorzystanie w tym zakresie otoczenia naszych zbiorników wodnych, doprowadzenie do odbudowy kładki (mostu) łączącej Stankowice z Bożkowicami.
 • Opracowanie kompleksowej oferty pod inwestycje, stworzenie preferencji dla tworzących nowe miejsca pracy. Wypracowanie zachęty ekonomicznej dla nabywających grunty gminne z zamiarem budowy domu i zamieszkania na terenie gminy.
 • Aktywne korzystanie przez Gminę z różnych programów i pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom (fotowoltaika, recykling, zagospodarowanie śmieci, oczyszczalnie przydomowe, lokalne wodociągi), włączenie do działań PM Synergia.
 • Zapewnienie gminnym jednostkom, a w szczególności przedszkolom, żłobkowi, szkołom właściwych warunków funkcjonowania, opracowanie wieloletniego programu poprawy bazy szkolnej, warunków nauczania i pracy nauczycieli i innych pracowników tych jednostek.
 • Wprowadzenie możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej – dla początkujących przedsiębiorców i dla mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw w Urzędzie poprzez uruchomienie punktu informacyjnego i wdrożenie stosownej procedury.
 • Rewitalizacja budynku b Dworca Kolejowego w Leśnej – miejsce na centrum społeczne, w tym np. sala konferencyjno-szkoleniowa, siedziba rad społecznych, organizacji pozarządowych, centrum produktu lokalnego lub mała gastronomia, z funkcjonalnym i atrakcyjnym zagospodarowaniem terenu zewnętrznego.
 • Działania na rzecz odbudowy i zagospodarowania obiektów użyteczności publicznej, i atrakcyjnych turystycznie zabytków materialnych. Nawiązanie współpracy z właścicielami obiektów zlokalizowanych w szczególności w Pobiednej, Grabiszycach, Kościelnikach, Złotnikach, Świeciu. Powołanie fundacji koordynującej i wspierającej działania właścicieli na rzecz odbudowy i zachowania dziedzictwa historycznego na terenie naszej gminy. Udzielanie niezbędnej pomocy w pozyskiwaniu dotacji na odbudowę i rewitalizację obiektów.
 • Reaktywacja Gminnej Rady Pożytku Publicznego i utworzenie w niej komisji tematycznych. GRDPP będzie pełnić istotną rolę pomocniczą dla Rady Miejskiej i Urzędu w celu inicjowania i przejmowania kolejnych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (kultura, sport, rekreacja, edukacja pozaszkolna itp.).
 • Inwestowanie w kapitał ludzki – motywowanie i umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników sektora samorządowego, wspomaganie firm w rozwiązywaniu problemu braków kadrowych, rozważenie wdrożenia specjalnego programu stypendialnego. Publikacja ofert pracy i dostępnych szkoleń w lokalnej prasie i w serwisie internetowym gminy.
 • Rozwój produktów lokalnych – koordynacja działań i wsparcie merytoryczne zainteresowanych podmiotów, pomoc w tworzeniu biznesplanów, strategii i planów marketingowych, aktywna promocja marki gminnej.
 • Weryfikacja budżetu gminy pod kątem wyodrębnienia środków na wkład własny w celu uzyskania dotacji unijnych oraz weryfikacja kosztów sytemu gospodarowania odpadami pod kątem obniżenia kosztów zarówno dla gminy, jak i mieszkańców. Weryfikacja prawidłowości opłat z tytułu wydobycia kamienia oraz podatków za grunty administrowane przez osoby prawne np. starostwo powiatowe.

Sprawna i nowoczesna administracja

 • Usprawnienie zarządzania zadaniami gminy i przepływem informacji – informatyzacja urzędu z wykorzystaniem już istniejącego sprzętu (tylko niezbędne inwestycje), wykorzystanie oprogramowania open source, komunikacja w chmurze. Usprawnienie gminnego systemu reagowania kryzysowego, zarówno na wypadek powodzi, jak i pożaru, niedoboru wody, większej awarii itp. Doposażenie właściwych jednostek w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Działania na rzecz przeciwpowodziowego zabezpieczenia gminy – budowa polderu, likwidacja utrudnień w przepływie wody. Weryfikacja ustalonych procedur reagowania tak, aby potrzebujący otrzymał pomoc w możliwie krótkim czasie.
 • Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego – efektywniejsze wykorzystanie czasu i zasobów, lepsza koordynacja realizowanych zadań, jasny i jednoznaczny podział kompetencji, delegowanie uprawnień, skracanie czasu załatwiania spraw, wprowadzenie etosu służby publicznej, a w konsekwencji – w odczuciu interesantów – Urzędu przyjaznego dla mieszkańców. Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania, dostosowanych do specyfiki Urzędu.
 • Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych gminy – zgodnie z zapisami w strategii rozwoju gminy 2014-2025. Dofinansowywanie zadań powierzonych organizacjom według jasnych, wspólnie ustalonych kryteriów (na forum Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego) z uwzględnieniem realnych potrzeb i realnego poziomu wsparcia. Udzielanie pomocy w procesie składania wniosków i rozliczania dotacji. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju bazy sportowej, wsparcie i rozbudowa bazy istniejącej, zapewnienie warunków do rozwoju działalności organizacyjnej i szkoleniowej, nagradzanie i promowanie osiągnięć.
 • Zwiększenie udziału mieszkańców w procesie funkcjonowania gminy – usprawnienie trybu konsultacji społecznych, urealnienie form i procedury konsultacji. Wprowadzenie swoistego zakazu „narzucania” przez władze gminne lokalnym społecznościom rozwiązań dotyczących ich sołectwa, wsi, miasta bez wcześniejszej konsultacji. Włączenie w procedurę konsultacji rady senioralnej, młodzieżowej, rad sołeckich i sołtysów itp.
  • Podawanie na bieżąco do publicznej wiadomości wykazu umów zawartych przez Urząd dotyczących inwestycji, remontów, usług i dostaw.
  • Podawanie do publicznej wiadomości rejestru wniosków inwestycyjnych i remontowych oczekujących na realizację.
  • Podawanie do publicznej wiadomości projektów uchwał kierowanych przez burmistrza do Rady Miejskiej.
  • Podawanie do publicznej wiadomości treści interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi złożonych przez radnych.
 • Powierzenie merytorycznie przygotowanej osobie roli tzw. „rzecznika mieszkańców” – współpracującego w terenie z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, organizacjami pozarządowymi i udzielającego pomocy w załatwianiu trudniejszych spraw i rozwiązywaniu problemów indywidualnych w zakresie kompetencji gminy – dyżury w wiejskich świetlicach, wizje lokalne itp.
 • Utworzenie gminnego budżetu obywatelskiego – po uzyskaniu akceptacji ze strony mieszkańców, na zasadach określonych przez Radę Miejską. To mieszkańcy będą mogli decydować o przeznaczeniu części środków z budżetu gminy.

Program ma charakter otwarty i jest budowany w oparciu o wnioski i postulaty mieszkańców

Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Plus

ul. Baworowo 95b
59-820 Leśna
NIP: 6131580627
Regon: 381047101

tel: 502 554 352
mail: kontakt@gminaplus.plWspieraj nasz komitet wpłatami na konto:

Nr rachunku: 23 1090 1955 0000 0001 3724 3125
Bank Zachodni WBK S.A.
tytułem: Wpłata na kampanię KWW Gmina PLUS


 • środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego),
 • zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1-4
  (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego),
 • korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
  (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego),
 • naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł
  (art. 506 Kodeksu wyborczego).